กล้วยไม้ตัดดอก : ไทยส่งออกที่ 1 ของโลกมูลค่า 2,600 ล้านบาท

น.ส.ธัญลักษ์ กล่าวต่อว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ” ของรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้ อ.ต.ก.จัดงานต่อเนื่องจากงานดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นในด้านการพัฒนาตลาดกลางกล้วยไม้ เพื่อรองรับผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับกระจายไปทั่วทั้งประเทศ รวมถึงทำให้ผู้บริโภคพบผู้ผลิตได้อย่างสะดวก ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดกลางกล้วยไม้ อ.ต.ก.ซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่ การจัดตั้งตลาดนัด (ขายปลีก)ในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. จำหน่ายต่อเนื่อง ทุกๆ เดือนๆ ละ 4 วัน ซึ่งเริ่มครั้งแรกวันที่ 5-8 มีนาคม fifty eight .

กล้วยไม้ คลอง 15

กล้วยไม้ คลอง 15

อุบัติเหตุหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นภายในบ้าน เราจึงจำเป็นต้องออกแบบบ้านและจัดบ้านให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก แต่จะต้องออกแบบอย่างไร ตามไปดูกันเลย 6 วิธี ออกแบบบ้านให้เป๊ะเอาใจผู้สูงอายุ ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนไกลเลย แต่เป็นในบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุเอง ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุอย่างมาก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใส่ใจการออกแบบบ้านให้เป็นพิเศษ เพื่อลดปัญหาการหกล้มภายในบ้าน เพราะฉะนั้นเรามีวิธีออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาฝาก รับรองได้ว่าปลอดภัย ผู้สูงอายุอยู่แล้วมีความสุขแน่นอน ออกแบบบ้านให้ปลอดภัย ผู้สูงวัยแฮปปี้ 1.

ดำเนินการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการแสดงกล้วยไม้จากการคัดสรรสมาชิกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ จัดจำหน่ายวัสดุการเกษตร เครื่องมือการเกษตร ขนาดเล็กเพื่อสนองความต้องการสำหรับผู้บริโภคที่พักอาศัยบนตึกสูง และการจัดตั้งตลาดกล้วยไม้ขายส่งในพื้นที่ตลาด ซึ่งเป็นส่วนที่ 2 ที่ อ.ต.ก.จะดำเนินการพัฒนาจัดพื้นที่รองรับผู้ค้ากล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เป็นตลาดขายส่ง และเป็นแกนกลางในการกระจายผลผลิตกล้วยไม้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร . ส่วนใหญ่ของสินค้านำเข้าจากไต้หวันจะถูกส่งให้แก่เล้ากล้วยไม้ที่เป็นคู่ค้าในสหรัฐฯในราคาขายส่ง เพื่อปลูกและขายต่อให้แก่ผู้ค้าปลีก อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ไต้หวันประสบความสำเร็จในการเจรจาให้สหรัฐฯยอมให้ไต้หวันส่งต้นกล้วยไม้ที่ปลูกใน rising media ที่สหรัฐฯยอมรับเข้าประเทศสหรัฐฯได้ ทำให้ผู้ผลิตไต้หวันสามารถส่งสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ค้าปลีก ในสหรัฐฯโดยไม่จำเป็นต้องผ่านผู้ปลูกในสหรัฐฯอีกต่อไป ทั้งนี้ การส่งสินค้าต้นกล้วยไม้สายพันธุ์ Phalaenopsis ที่ปลูกใน rising media จากไต้หวันเข้าไปยังสหรัฐฯสามารถกระทำได้เฉพาะผู้ส่งออกที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน APHIS ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯเท่านั้นซึ่งในปัจจุบัน มีประมาณ 89 บริษัทและมีรายชื่อระบุไว้ใน APHIS Approved Facilities Authorized to Export Phalenopsis spp. In Growing Media from Taiwan to the us กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัยโดยจัดการอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และด้านการควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืชผ่านการจัดกระบวนการรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวมถึงมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตชีวภัณฑ์ เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรในอนาคต โดยสนับสนุนให้ใช้ชีวภัณฑ์ เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และพัฒนาด้านตลาด การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้ด้วย IoT (Internet of Thing) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มความยั่งยืนในการทำการเกษตรต่อไป.

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวในตอนท้ายว่า ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไม้ การแข่งขันประกวดจัดดอกไม้ และกิจกรรมการเสวนาด้านการตลาดเพื่อเกษตรกรไทย และยังเป็นการส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้ากล้วยไม้ไปยังจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคได้ในอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีโอกาสแสดงผลผลิต เรียนรู้ด้านการตลาด เจรจาทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก และพัฒนาแนวทางขยายการส่งออกกล้วยไม้ของไทยสู่สากล และตลาดแห่งใหม่ๆ ในต่างประเทศ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเครือข่ายการพัฒนากล้วยไม้คุณภาพของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน .