พิธีบรรพชาอุปสมบท

ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. รำลึก 80 ปี วันแรกของการเปิดใช้ถนนขึ้น สู่ดอยสุเทพ ระลึกถึงพระคุณครูบาศรีวิชั ยที่นำศรัทธาชาวล้านนา… ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะส้มปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

บวชพระ อุกาสะ

บวชพระ อุกาสะ

อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. มีอยู่ พึงบอกว่า มี ไม่มี พึงบอกว่า ไม่มี เธออย่าสะทกสะท้านเลย เธออย่าได้เป็นผู้เก้อเลย ภิกษุทั้งหลาย จักถามเธออย่างนี้ มีไหม? อาพาธเห็นปานนี้ของเธอ คือ… อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะภาโร.

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเลขาธิการสมัชชามหาคณิสร กล่าวว่า ปีนี้มีพระสังฆาธิการเข้าอบรมรวม 267 รูป ซึ่งจะมีการพิจารณาพระสังฆาธิการเข้ารับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ ที่วัดสามพระยา. ไฟในร่างกายของข้าพเจ้า… (บอกชื่อตัว)… ขอถวายแด่พระพุทธเจ้า เข้าถึงพระนิพพาน ศัตรู มาร กรรม เวร อย่างมีมาผจญ เดชะพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานธาระณะทำความสำเร็จกิจที่ตั้งใจ มหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง. (อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อุนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะทุโมทามิ.

บวชพระ อุกาสะ

มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. ในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสีย. สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มังภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ข้าพเจ้า…(บอกชื่อตัว)…. ขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่มีจริงถึงสิบหกชั้นฟ้า สุราลัย ตลอดจนกระทั้งภูเขาเลากาภูมิสถาน วัดวาอาราม ที่อยู่ของข้าพเจ้า ล้วนคนดีมีวิเศษมาประจำ จงปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายใด ๆ ภายนอกภายในขอบขัณฑะสันดานของข้าพเจ้า…(บอกชื่อตัว)…. ปรารถนา งาน เงิน เกียรติยศชื่อเสียงอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการ สิ่งนั้น ๆ อย่าขัดข้องในใจ ให้ความปรารถนา ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประการ ตั้งแต่วันนี้ สุโข โหมิ.

ก่อนจะเข้าโบสถ์ก็ต้องวันทาเสมาหน้าพระอุโบสถเสียก่อนว่า .. ต่อจากนั้น ท่านจะบอกให้ออกไปยืนข้างนอกด้วยคำว่า… คู่มือพุทธรรม ฉบับสมบูรณ์นี้ได้จัดทำ เพื่อให้เข้ากับคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์… อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม. เรื่องท่อง อาทิตย์นึง ก็ได้แล้วครับ วันละ ครึ่ง ชม. คนที่จะบวชต้องทองให้ได้เองทั้งหมด ถ้าท่องไม่ได้ก็ไม่ได้บวช…

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง หาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. ในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเหนียกอย่างนี้ว่า “จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน” ดังนี้. สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. (สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๓) บรรพ์ที่ ๔ “ขั้นตอนการบรรพชา และ อุปสมบท ” (๖) “ บรรพชา…

สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ. กระผมไม่มีพระพุทรูปในบ้านแต่สวดมนทุกวันจะได้บุญหรื อขออำนาจพระได้ใหมครับ.. วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เมกันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. ก็เทน้ำโกรกลงให้หมด ต่อนั้นประนมมือฟังอนุโมทนาไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธี. และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.