รายละเอียด ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Stks

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 THE DEVELOPMENT OF LOCAL CURRICULUM ON “THE HERBAL BEVERAGE” FOR PRATHOMSUKSA FIVE STUDENTS. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชาก … © 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ข้อมูลวิจัย Digital “วช.” © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

งานวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค น้ำอัดลม

บทเรียนของการขับเคลื่อนเด็กไทยไม่กินหวานที่สำคัญ การร่วมกันพัฒนามาตรฐานการประเมินเพื่อดูแลตัวเองไม่ให้เกิดโรค และการสร้างเครือข่ายแนวราบของโรงเรียน a hundred โรงเรียนทุกภาคช่วยเหลือกัน การทำโรงอาหารสร้างกลไกลการดูแลกัน เราทำเยอะที่สุดคือการแบนน้ำอัดลมในโรงเรียน งานต่อเนื่องคือลดเกลือ และจุดน้ำดื่มสะอาด สร้างจากเครือข่ายและอาสาสมัคร ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพของ สสส. ถือเป็นการมองเห็นโอกาสทางการตลาดจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพแต่ยังต้องการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้…… ผลงานวิจัยสาขาการพัฒนาสุขภาพ จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วยรหัสข้อมูลผลงาน ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม หน่วยงาน ปีที่เผยแพร่ เลข… ผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วยรหัสข้อมูลผลงาน ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน ผู้แต่ง…

งานวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค น้ำอัดลม